hledat    CZ  I  EN I RU
Zadejte text k vyhledáníx

Profil společnosti

Firma se zabývá projektováním a realizací průmyslových automatizovaných systémů a zařízení, vývojem a realizací výrobních a procesních technologií a strojních systémů, automatizovaných systémů řízení technologických procesů středního a vyššího stupně průmyslové automatizace, měřením a regulací technologických veličin, centrálním sběrem a zpracováním dat.

Pro vyšší stupeň automatizace se firma zabývá monitoringem procesních stavů a dat, vytvářením generačních trendů, zpracováním dat pro archivaci průběhů procesu a přenosem dat na nadřazenou podnikovou informační soustavu.

Firma se zabývá především projekční činností, uváděním automatizovaných systémů řízení do provozu a následným servisem. Při dodávkách kompletních akcí "na klíč" zajišťuje také subdodávkové práce, které sama nevykonává a přebírá za ně ručení kvality.

K řízení procesů firma ve svých projektech využívá široké škály výkonných modulárních průmyslových systémů řízení PLC a průmyslových počítačů, a to jak centralizovaných tak především decentralizovaných a distribuovaných systémů řízení, průmyslových datových sítí typu PROFIBUS, ETHERNET, PROFINET, CAN, ASI apod.  Častým řešením jsou také rozsáhlé sítě vzájemně spolupracujících systémů řízení, a to až na vzdálenosti mnoha kilometrů. 

Firma věnuje také velkou pozornost novým automatizačním prvkům a systémům, novým trendům a nejmodernějším technologiím. Při zdravé míře risku se daří nasazovat a zavádět výsledky nejnovější techniky do praxe.

Při projektování firma věnuje velikou pozornost výběru vhodných a dlouhodobě provozně spolehlivých zařízení a prvků renomovaných výrobců. Velký akcent je také dán na komfort uživatelské komunikace s ohledem na jasné a jednoduché ovládání obsluhou.

Oblast působnosti není přesně ohraničená. Firma je zaměřena na inženýring, převážně zpracovává projekty pro potravinářský průmysl - nápojářské provozy (pivovary, minerálkovny, výrobny ovocných šťáv a džusů, sodovkárny), mlékárenský průmysl, lihovary, octárny. V dalších odvětvích se firma etabluje v energetice (automatizace malých a středních vodních elektráren), má zpracované a provozované technologie a systémy řízení ve strojírenství, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v odvětví dopravy (sběr a separace stokových vod, čištění vod,
zabezpečení provozu dálnic a tunelů apod.)

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Firma Aucon spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní firma Aucon spol. s r.o., se sídlem Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo: 60108207 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Aucon spol. s r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty aucon@aucon.cz, telefon 569 622 211.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a Daňový poradce.
  • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
AUCON spol. s r.o. 
Sokolohradská 1018 
58301 Chotěboř 
CZECH REPUBLIC

telefon: +420 569 622 211

Technická podpora
aucon@aucon.cz
Po - Pá 07:00 – 15:00
+420 569 622 211
Mimo pracovní dobu
+420 733 363 453

aucon@aucon.cz

Technologická automatizovaná zařízení, procesní a výrobní technologie, vybavení strojů a strojních systémů

© 2015 Aucon | edited by n.e.s.p.i.